Összefoglaló videó
    A Nyíregyházi Szakképzési Centrum tagintézményeként a mi iskolánk is csatlakozott az EMMI által 2016. április 4-8. között első alkalommal megrendezett Digitális Témahét 2016 programsorozathoz.
    "A Digitális Témahét célja a digitális pedagógia elterjesztésének, alkalmazásának mélyítése annak érdekében, hogy az iskolai pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre bővüljön, a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése az informatika tantárgyon túl is megvalósuljon."
(Pölöskei Gáborné - dth2016.hu)
    Ezáltal mi is kidolgoztunk egy projektet, amely több természettudományos tárgyat is összekapcsol, miközben a témahét céljaira is koncentráltunk. A digitális kompetencia fejlesztését úgy igyekeztünk megvalósítani, hogy mindvégig szem előtt tartottuk: iskola vagyunk.„ Olaj a tűzre ”

    A projekt konkrét megvalósítása egyrészt a tanítási órák keretében, másrészt csoportmunkában feldolgozandó feladatként kapott helyet. Mivel a témának kapcsolódnia kell az egyes tantárgyak tananyagához - a kerettanterveknek megfelelően -, ezért a biológia, kémia és fizika tantárgyak egyik közös pontját kerestük meg. És ennek a közös pontnak egyik összekapcsoló eleme lehet az olaj, mint a mindennapjainkat is érintő, több szempontból is körbejárható, feldolgozandó téma.
    A biológia tantárgy keretén belül például nemcsak az egyes olajtípusok téma, de téma a növényi olajok felhasználási területei, illetve mely növények fontosak a gazdálkodásban és a mindennapi környezetünkben.
    A kémia tantárgy nemcsak a különböző anyagok kémiai tulajdonságait vizsgálja, de a kémiai reakciók feltételeit, a fizikai és kémiai átalakulásokat kísérő energiaváltozásokat, a hőtermelő folyamatokat. A fosszilis energiaforrások előfordulásának, keletkezésük feltételeinek feltárása is a tantárgy egyik témája. A kőolaj és jellemző tulajdonságai, felhasználása és élettani hatása, a kőolajlepárlás és az egyes összetevők energiaforrásként való felhasználása, a háttér feltárása olyan tananyagtartalom, mely valóban kötődik mind a biológia, mind a fizika tantárgyak témájához.
    A fizika tantárgy egyik tematikai egysége a globális környezeti problémák fizikai vonatkozásait taglalja. A környezetszennyezés, a légszennyezés problémái, azok fizikai okai között találjuk a köolajat és származékait. Ezen anyag jelen környezetünkre gyakorolt hatása szinte beláthatatlan következményekkel jár. Az ózonpajzs szerepe, az ipari létesítmények biztonsága, a globális felmelegedés kérdése mindennapjainkat közvetlenül is érintő téma.
    Az egyes témák feldolgozását megkönnyítik azon IKT eszközök, melyekkel iskolánk nemrég pályázat keretén belül gazdagodott. A számítógépes kivetítés, az internetes tananyag használata (kép, szöveg, videó), az interaktív táblák használata a tanítási órákon már-már szinte mindennapossá vált. Az előre elkészített vagy összeválogatott anyagok szerves részét képezi oktatási módszereinknek.
    Azonban a számítógépen és a projektoron kívűl az IKT eszközök sorába tartoznak mindazon mobil kommunikációs eszközök is, melyekkel a digitális képrögzítés vagy videófelvétel készítés is lehetséges, emellett képesek adattárolásra, az adatok megjelenítésére, sőt akár azok szerkesztésre is. Ezen eszközök jelenléte mindennapos egy iskolában, a diákok jelentős része rendelkezik ilyen készülékkel. Feladatunk törekedni arra, hogy ezeket az eszközöket megfelelően és felelősségteljesen használják.A projekt adatai

A projekt címe: Olaj a tűzre
Az iskola neve: Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Az iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32
Az iskola igazgatója: Tóthné Zsigó Zita
Kapcsolattartó neve: Tóthné Zsigó Zita

A projekt célja: Egy kiválasztott osztályban különböző tantárgyak összekapcsolása egy héten keresztül valamilyen központi téma köré, mely téma illeszkedik az osztály tantervéhez valamint a tantárgyi követelményekhez. Mindeközben a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztését célozzuk meg. Igyekszünk bemutatni az IKT eszközök használatát, illetve a diákoktól is elvárjuk hogy ezeket az eszközöket célzottan, jól meghatározott feladatok megoldására, valamint saját digitális kompetenciájuk fejlesztése céljából használják.

A projekt időtartama: 2016. április 4-8. 7 tanítási óra
Résztvevő osztály: 10.a (szakközépiskolai tagozat, kereskedelem-marketing szakmacsoport)
Résztvevő tanárok - tanított tantárgy:
 • Barkó Lajos - Biológia, Kémia
 • Hepp Róbert - Fizika
 • Kántor Attila - Informatika
 • Koczka Mihály - Informatika
A diákoktól elvárt tevékenységek:
 • Kollaboratív tevékenység
 • Prezentáció készítése a konkrét tananyaggal kapcsolatosan, például:
  • környezetszennyezés
  • az olaj tulajdonságai
  • az olaj és az olajszármazékok égetésének következményei
  • szmog, globális felmelegedés
  • megoldási lehetőségek
  • stb.
 • Kreativitás
 • Digitális képrögzítés illetve alapvető képszerkesztési funkciók
 • Fájlmozgatás a különböző digitális eszközök között
 • Közreműködés honlap készítésében
 • Közreműködés videó készítésében, szerkesztésében
A diákok értékelési szempontjai:
 • Tanórai aktivitás
 • Projekt - szerepvállalás
 • Csoportmunkában aktív tevékenység
 • Hogyan, mennyire képes a csoport tevékenységét bemutatni
 • Hogyan, mennyire képes a csoporton belüli saját tevékenységét bemutatni
 • Az elkészült prezentációk szaktanári értékelése mind formai, mind tartalmi szempontból
 • A csoportok a többiek elkészített prezentációját is értékelik (ötletesség, hiányosság)


A projekt megvalósítása
    A projekt megvalósítása egyrészt tehát a tanórák keretén belül, másrészt otthoni vagy iskolai, csoportos feladatmegoldással történt. Ezáltal a konkrét tananyagfeldolgozás illetve a diákok számára a tájékoztatás, a célok és feladatok meghatározása, a csoportok munkájának értékelése a tanítási órákon zajlott.
    A célkitűzések megvalósítása mellett alkalmazkodni kellett az osztály aktuális órarendjéhez is. Figyelnünk kellett azt is, hogy a kiválasztott 30 fős osztálynak heti 2 óra informatika (csoportbontásban), 2-2 óra biológia illetve fizika, és heti 1 kémia órája van. A projekthez ezeket a heti óraszámokat használtuk fel.
    A diákok a csoportokat önmaguk hozták létre és jelölték ki saját vezetőjüket, aki összehangolja a csoport munkáját. Külső beavatkozás nem történt a beosztásban, első alkalommal a már kialakult baráti körök együttműködési készségét is fel akartuk használni a cél elérése érdekében.
    Az informatika órák kettős feladatot kaptak. Egyrészt a szakmai segítségnyújtás lehetőségét kapták meg a diákok, mint pl. a prezentáció készítésének lépései, a képek alapvető szerkesztési funkciói, különböző adathordozó típusok közötti fájl átviteli műveletek. Másrészt technikai segítséget, időt és helyet kaptak a feladataik végrehajtásához.
    A biológia, kémia és fizika órákon magával a tananyaggal szembesülhettek a tanulók. Nem csak a száraz tények közlése volt a cél, hanem praktikus, használható ismereteket is kaptak. Az előre elkészített bemutatókkal (powerpoint) a tananyag egyes részei érdekesebbé tehetők. Másrészt könnyebb a magyarázatot is követni, tudják melyek a tananyag lényeges pontjai.
    Az órák egyik látványos eleme volt egy kísérleti bemutató, melyet az iskola udvarán hajtottunk végre. A kísérlet menete a következő volt:
    A diákok tájékoztatása és a helyszín biztosítása után egy tárcsalapba kb. 1 liter sütőolajat töltöttünk, majd megpróbáltuk begyújtani. Ez önmagában nem sikerült, még benzin hozzáadásával sem. Így a tárcsa alatt tüzet gyújtottunk, és amíg vártuk az olaj felmelegedését, a diákokkal megbeszéltük a várható eseményeket. Az első megfigyelhető jelenség az volt, hogy az olaj elérte az öngyulladási hőmérsékletét és kormozó lánggal égett. Ezután egy hosszú bot és a végére erősített edény segítségével nagyon kevés vizet öntöttünk az égő olajra. A rögtön gőzzé alakuló víz magával sodorta az olajat, amely könnyedén meggyulladt, és amelynek következtében néhány méteres láng csapott a magasba. Látványos, de egyben veszélyes jelenségnek lehettünk szem és fültanui. Végezetül a poroltó használatának gyakorlati bemutatásával a tüzet eloltottuk.
    A kísérlet egyrészt figyelemfelkeltő volt, a szokásostól kissé eltérő helyszínen és módon zajlott le. Másrészt maga a látvány illetve a közben megtárgyalt tudnivalók jó alapot szolgáltattak a feladat, egy prezentáció elkészítéséhez. Ennek tartalma egyrészt a tényanyag, másrészt pedig képek, melyeket beillesztés előtt szerkeszteni kell. A kísérlet folyamán a diákok több gigabyte kép és videóanyagot készítettek. Úgy gondoltuk, hogy a saját maguk által készített képekkel és videókkal szívesebben dolgoznak, mint előre kiadott vagy internetről letöltött "idegen" fájlokkal.dth2016.hu

A projekt értékelése

    Az elkészült prezentációk mindegyikében van valamilyen ötletesség, kreativitás. Összesen kb. 400 megabyte képanyag és 3 gigabyte videóanyag készült egyetlen tanítási óra leforgása alatt. A diákok felhasználták a bemutatón készült digitális felvételeket, ami a különböző adathordozók közötti fájlmozgatás megtörténtét jelenti. Reméljük, majd ha a későbbiekben - talán néhány tíz év múlva - visszanézik a felvételeket, kellemes emléket fog bennük idézni. A képeken alakítottak is, és így illesztették be a prezentációjukba.
    A projekt elsődleges célja a digitális kompetencia fejlesztése volt az előírt tananyag elsajátítása mellett. Úgy gondolom, hogy ezt a célt sikerült elérnünk. Tapasztalataink szerint az egész osztály tevékenyen dolgozott, valamilyen szinten mindenki kivette a részét a saját csoportja munkájából a közös feladat megvalósítása érdekében.

    Végezetül szeretnénk köszönetünket kifejezni a 10.a osztálynak az aktív közreműködésért, illetve az iskola minden dolgozójának, akik segítettek a projekt megvalósításában.

Az egyes csoportok által készített prezentációk:


/ A projektet kidolgozta és az oldalt szerkesztette: Hepp Róbert /