„ Mindent a könyvekről ”

    A projekt megvalósítása főként a tanítási órák keretében, de önálló, otthon feldolgozandó feladatként is helyet kapott. A témaválasztás olyan, mely több tantárgyhoz is köthető. Ezen tárgyak között természetesen elengedhetetlen az informatika, melynek alapvető feladata a digitális kompetencia fejlesztése. Ezt erősíti meg az a tapasztalat, hogy az informatika órán tanult ismereteket a a többi tantárggyal össze tudjuk kapcsolni. A digitális eszközök, ismeretek használata segíti a többi tantárgy tananyagának elsajátítását és elsajátíttatását.
    A digitális témahét keretén belül szervezett projekt két szempontból vizságlja a könyvet, mint központi témát. Egyrészről a könyv leggyakoribb alapanyagának, a papírnak az elkészítését, tulajdonságait járja körbe. Másrészt a könyv tartalmával, az irodalommal, az irodalmi művek keletkezésével foglalkozik.     A különböző tantárgyak (biológia, kémia, fizika, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, földrajz) mindegyikében van olyan téma illetve tananyagtartalom, mely kapcsolható a könyvhöz a már korábban említett szempontok alapján is.A projekt adatai

A projekt címe: Mindent a könyvekről
Az iskola neve: Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Az iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.
Az iskola igazgatója: Tóthné Zsigó Zita
Kapcsolattartó neve: Hepp Róbert

A projekt célja: Egy kiválasztott osztályban különböző tantárgyak összekapcsolása egy héten keresztül valamilyen központi téma köré, mely téma illeszkedik az osztály tantervéhez valamint a tantárgyi követelményekhez. Mindeközben a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztését célozzuk meg. Igyekszünk bemutatni az IKT eszközök használatát, illetve a diákoktól is elvárjuk, hogy ezeket az eszközöket célzottan, jól meghatározott feladatok megoldására, valamint saját digitális kompetenciájuk fejlesztése céljából használják.

A projekt időtartama: 2017. április 3-7.
Résztvevő osztály: 10.a (szakgimnáziumi tagozat, kereskedelem - marketing szakmacsoport)
Résztvevő tanárok - tanított tantárgy:
 • Galata László - Földrajz
 • Hetey Andrea - Matematika, Fizika
 • Koczka Mihály - Informatika
 • Listván Zsolt - Biológia
 • Margittay Lívia - Angol nyelv
 • Nádasdi Anett - Testnevelés
 • Strankula Katalin - Kémia
A diákoktól elvárt tevékenységek:
 • Kollaboratív tevékenység
 • Prezentáció készítése a projekt témájához kapcsolódóan, például:
  • könyvkészítés
  • papírgyártás
  • irodalmi helyszínek
  • idegen nyelvű irodalom legfontosabb elemei
  • titkosírás
  • kód, kódolás
  • stb.
 • Kreativitás
 • Táblázatkezelő program használata, grafikon készítése
 • Alapvető képszerkesztési funkciók
 • Internethasználat, irányított tartalomkeresés
A diákok értékelési szempontjai:
 • Tanórai aktivitás
 • Projekt - szerepvállalás
 • Csoportmunkában aktív tevékenység
 • Az elkészült prezentációk szaktanári értékelése mind formai, mind tartalmi szempontból
 • Az elkészített prezentációk osztályszintű értékelése (ötletesség, hiányosság)


A projekt megvalósítása

    A projekt megvalósítása során a könyvek kétféle szempont szerinti vizsgálatára került sor: tartalom és anyag.
    A tartalom szerinti feldolgozás az irányított otthoni munkát, prezentációk elkészítését és azok tanórai bemutatását jelentette. A bemutatók tartalma széles skálán mozgott a könyv készítése, az írásos emlékek, a titkosírás, kódolás, világirodalmi helyszínek, , stb. Másrészt a könyv alapanyagának, a papír „teherbíró képességének” mérésére is sor került, melynek adatait informatika órán dolgozták fel a diákok.

    A könyv célja sokféle. A könyvet használhatjuk kikapcsoldásként, tanulásra, művelődésre, más kultúrák megismerésére. A könyv az irodalom és a tudomány közös eleme. Az egyes földrészeknek, az egyes országoknak megvan a maga irodalomtörténete. Érdekes vizsgálat tárgya közös térképen látni az egyes korszakokat meghatározó irodalmi művek keletkezésének helyszíneit. Természetesen ebben az esetben nemcsak az európai kultúra elemeit tekinthetjük, de más földrészeknek is megvan a maga meghatározó irodalma.
    A könyvek elkészítési módja az évszázadok során sokat fejlődött. A kézzel írott kódexektől a mai korban használatos modern nyomtatási technika kifejlesztéséig hosszú út vezetett. Írásos emlékeink tanúskodnak róla, hogy elődeink milyen módon rögzítették gondolataikat. A papír megjelenése a könyvek elterjedését, elkészítését nagyban segítette.
    A könyvek mellett megjelentek a napi használatú, tömegek felé irányuló hírközlő eszközként az újságok, napilapok, folyóiratok. Ez már nagyban megváltoztatta az emberek olvasási szokásait. Nyugodtan állíthatjuk, hogy ma már az emberek többsége hagyományos értelemben véve gyakorlatilag nem is olvas könyvet.
    Az előbb említett tartalmak különböző tanítási órákon való bemutatása, megtárgyalása mellett szót kell kerítenünk arról is, amikor az szeretnénk elérni, hogy az általunk leírt szöveget csak az általnuk kiválasztott, akár egyetlen illető tudja elolvasni. Ezt a célt szolgálta már a korábbi évszázadokban is használt kódolás és a titkosírás.
    A kódolást már az ókorban is használták titkos üzenetek (pl. hadititkok) továbbítására. Alapvetően matematikai eszközről van szó, melynek külön szakirodalma van. De kódolásnak tekinthető az általnuk használt írásjelek megfeleltetése a számítógépek által használt jelsorozatoknak.
    A titkosírás sem egy "mai találmány". A kémia nyújt segítséget abban, hogy mely anyagok keveréke milyen színmódosulást eredményez. A papírszínű illetve a papír anyagába láthatatlan módon beszívódó anyagot egy másik anyaggal párosítva színreakciót idézhetünk elő. Ezzel a rejtett szöveg láthatóvá válik.

    A könyv leggyakoribb alapanyaga a papír. Gyártására már külön iparág szakosodott, hiszen a különböző célokra különböző minőségű, összetételű papírt használunk. Manapság már nem csak írunk rá, de csomagolóanyagként, tisztítóeszközként, díszítőeszközként, stb. gyakorlatilag minden nap használjuk valamilyen módon. Sajnálatos módon még ruházati termékek alkotóelemeként is megtalálható.
    A papír egyik fizikai tulajdonságának vizsgálatára az osztály egy mérési kísérletet hajtott végre. Egy (4 méter hosszú) tornapadot lapjával lefelé fordítva 8 db egyforma, henger alakúra csavart irodalmi újsággal támasztottunk alá. Ezzel olyan elrendezést kaptunk, mintha a padot nyolc "oszlop" tartaná.
    A terhelhetőség vizsgálatára az osztály egy-egy tagjának tömegét szobamérleggel megmértük, majd az illető óvatosan felállt a tornapadra. Az egyes diákok a lehető legóvatosabban álltak a többiek mellé a padra, lehetőleg egyenletes eloszlással. Mindezt addig folytattuk, míg az alátámasztás össze nem szakadt.

Az újság - a kísérlet előtt


Az újság - a kísérlet után
    A mért eredményeket táblázatkezelő program segítségével volt a legegyszerűbb kiértékelni. Az informatika órán elvégzett számítások és a kapott diagram érdekes eredményekkel szolgált.
    A tornapad kb. 970 kg-os terhelésnél gyűrte maga alá a 8 darab újságot. Ez azt jelenti, hogy egyetlen ilyen újság akár 60 kg-nyi tömeget is képes lehet megtartani.
    Az adatokat felszorozva ez azt jelentené, hogy 10 újság egy személyautót is megtartana. Egy 10 tonnás elefánt esetében 85 darabra lenne szükség, és utasszállító (Boeing 747) 397.000 kg-os tömegét kb. 3270 ilyen újság támasztaná meg.
    Összességében elmondhatjuk, hogy a papír egy igen sokoldalúan használható, hasznos tulajdnoságokkal rendelkező anyag. Egy olyan találmány, melyet meg kell becsülnünk és környezetünk megóvása érdekében nem szabad pazarolnunk.
    A könyvvel kapcsolatos megállapítások felsorolása túlságosan hosszú lenne. A legkifejezőbb talán az, ha csak annyit mondunk:

A könyv jó barát./ A projektet levezette és az osztály munkáját irányította: Hetey Andrea
A projektet kidolgozta és az oldalt szerkesztette: Hepp Róbert /