Összefoglaló videó
    A Nyíregyházi Szakképzési Centrum tagintézményeként a mi iskolánk is csatlakozott az EMMI által 2017. április 3-7. között, második alkalommal megrendezett Digitális Témahét elnevezésű programsorozathoz.
    "A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során."
(digitalistemahet.hu)
    Az általunk kidolgozott és megvalósított projekt több tantárgyat is összekapcsol, miközben a témahét céljaira is koncentráltunk. A digitális kompetencia fejlesztését elsősorban az iskolai keretek között igyekeztünk megvalósítani. Érdekes, a tananyaghoz kapcsolódó, több szempontból is körüljárható témát választottunk.„ Repülj velünk! ”

    A projekt megvalósítása főként a tanítási órák keretében, de önálló, otthon feldolgozandó feladatként is helyet kapott. A témának természetesen kapcsolódnia kellett az egyes tantárgyak anyagához - a kerettanterveknek megfelelően -, ezért a témaválasztás olyan, hogy több tantárgyhoz is köthető. Ezen tárgyak között természetesen elengedhetetlen az informatika, melynek alapvető feladata a digitális kompetencia fejlesztése. Ezt erősíti meg az a tapasztalat, ha össze tudjuk kapcsolni az informatika órán tanult ismereteket a a többi tantárgy témájával.
    A digitális témahét keretén belül szervezett projekt a repülés témáját járja körül.     A különböző tantárgyak (biológia, kémia, fizika, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv) mindegyikében van olyan téma, tananyagtartalom, mely a repüléssel kapcsolatba hozható. Az élővilág "tagjainak" repülési szokásai, a repülésük tulajdonságai. Az ember alkotta repülő szerkezetek hajtóanyagai és azok előállítása. A repülés elve, a repülőgépek felhasználásának történelme, stb.A projekt adatai

A projekt címe: Repülj velünk!
Az iskola neve: Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Az iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.
Az iskola igazgatója: Tóthné Zsigó Zita
Kapcsolattartó neve: Hepp Róbert

A projekt célja: Egy kiválasztott osztályban különböző tantárgyak összekapcsolása egy héten keresztül valamilyen központi téma köré, mely téma illeszkedik az osztály tantervéhez valamint a tantárgyi követelményekhez. Mindeközben a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztését célozzuk meg. Igyekszünk bemutatni az IKT eszközök használatát, illetve a diákoktól is elvárjuk, hogy ezeket az eszközöket célzottan, jól meghatározott feladatok megoldására, valamint saját digitális kompetenciájuk fejlesztése céljából használják.

A projekt időtartama: 2017. április 3-7. 10 tanítási óra
Résztvevő osztály: 10.b (szakgimnáziumi tagozat, vendéglátás - turisztika szakmacsoport)
Résztvevő tanárok - tanított tantárgy:
 • Ajtay-Horváth Magda - Német nyelv
 • Császár Zoltán - Angol nyelv
 • Hepp Róbert - Fizika
 • Kántor Attila - Informatika
 • Kellerné Rafaez Noémi - Magyar nyelv és irodalom
 • Kiss Zoltán - Történelem
 • Koczka Mihály - Informatika
 • Listván Zsolt - Biológia
 • Strankula Katalin - Kémia
A diákoktól elvárt tevékenységek:
 • Kollaboratív tevékenység
 • Prezentáció készítése a konkrét tananyaggal kapcsolatosan, például:
  • az állatok repülési szokásai
  • a különböző osztályba sorolható állatok repülési technikái, paraméterek
  • üzemanyaggyártás, üzemanyagtípusok
  • a repülés története
  • a repülés jelentősége
  • stb.
 • Kreativitás
 • Digitális képrögzítés
 • Alapvető képszerkesztési funkciók
 • Fájlmozgatás a különböző digitális eszközök között
 • Közreműködés honlap készítésében
 • Közreműködés összefoglaló videó készítésében
A diákok értékelési szempontjai:
 • Tanórai aktivitás
 • Projekt - szerepvállalás
 • Csoportmunkában aktív tevékenység
 • Hogyan, mennyire képes a csoport tevékenységét bemutatni
 • Hogyan, mennyire képes a csoporton belüli saját tevékenységét bemutatni
 • Az elkészült prezentációk szaktanári értékelése mind formai, mind tartalmi szempontból
 • Az elkészített prezentációk osztályszintű értékelése (ötletesség, hiányosság)


A projekt megvalósítása
    A projekt megvalósítása egyrészt tehát a tanórák keretén belül, másrészt otthoni egyéni, vagy iskolai csoportos feladatmegoldással történt. Ezáltal a konkrét tananyagfeldolgozás, illetve a diákok számára a tájékoztatás, a célok és feladatok meghatározása, a munkák értékelése a tanítási órákon zajlott.
    Az egyes tanítási órákon a repüléssel és a repüléshez kapcsolódó különféle témákkal foglalkoztak.     Mivel az általunk készíthető legegyszerűbb repülő eszközök (papírrepülő, papírsárkány) alapanyaga a papír, ezért biológia órán a papírkészítés alapjaival ismerkedtek meg. Megtudhatták, hogy milyen alapanyagokból készül a papír és mi a készítés folyamata.
    Ezen bevezető után az egyik informatika órán a prezentációkészítés átismételése közben az állatok repülési szokásait tanulmányozhatták. Nemcsak a repülési sebességükre lehettek kíváncsiak, hanem a különböző állatok egyéb repülési szokásaira, repülési technikájukra is. Ez adta az elkészített prezentációk alapját, melyhez az adatokat, képeket a különböző internetes oldalakról gyűjtötték össze.
    Fizika órán először papírrepülőket hajtogattak. Ezután egy egyszerű mérés következett. Először a testmagasság meghatározása, majd annak megmérése, hogy a saját, általunk hajtogatott repülő milyen távolságig jutott el a tanteremben. Ezután az iskola udvarán magasabbról (5,6 méter) is végre hajtottuk a mérést. Megvizsgáltuk, hogy az elkészített papírrepülők az eldobás irányában milyen távolságokat tesznek meg.
    A kapott adatokat informatika órán táblázatkezelő program segítségével értékelték ki. A kiértékelés eredményeként érdekességként megkapták az osztály tanulóinak testmagasság szerinti megoszlását, átlagát. Az adatok szerint a kb. 4 méterrel magasabbról indított papírrepülők átlagosan 1,4 méterrel jutottak távolabb.
    Kémia órán a különböző típusú (különböző meghajtású) repülőgépek üzemanyagai közötti különbségek és hasonlóságok megismerése volt a tananyag.
    Az idegen nyelvi órákon a repülőgépen történő utazáshoz kapcsolódó szituációkat, párbeszédeket tárgyaltak meg. Ezekből egy-egy jelenetet a csoportban előadtak. Az erről készült felvétel később még akár hasznos lehet, de tapasztalataim szerint komoly élményt jelentett diákok és tanárok számára egyaránt.
    Az egyik magyar óra kiemelt témája az ember repülés iránti vágyának irodalomtörténete, a vágy irodalmi kifejezése volt. Daidalosz és Ikarosz történetétét a görög mitológiából nem mindenki ismerte, pedig - véleményem szerint - igen érdekes és tanulságos történet.
    Történelem órán a repülés fejlődésének jelentősebb állomásai, a repülés története a kezdetektől napjainkig került digitálisan feldolgozásra.
    Az egyes tanítási órákon a kísérlet, a mérések vagy a kiselőadások közben elkészült képeket, kisvideókat összegyűjtöttük. Az elkészített bemutatókat, egyéb digitális anyagokat az osztály közösen végignézte, értékelte. Ekkor kötetlenebb formában élménybeszámolókra is sor került.
    A projekt zárásaként egy összefoglaló honlapot illetve videó anyagot is készítünk.
A projekt értékelése

    Az elkészült diákmunkák, prezentációk mindegyikében van valamilyen ötletesség, kreativitás. A több gigabyte-nyi digitális anyag (prezentáció, kép, hang, videó, excel fájlok) feldolgozása önmagában elég nagy kihívás volt mind diák, mind tanár számára.
    Az érdeklődés felkeltése és az élményszerzés mellett sikerült megmutatni, hogy a mindannyiunk által használt informatikához kötődő eszközök, illetve a tanult szerkesztő és egyéb szoftverek hogyan használhatóak fel a feladatok megvalósításában. A mobil eszközök használata a tanórán a korábbiakkal ellentétben nemcsak engedélyezett volt, de gyakorlatilag kötelező. A szokásoktól eltérő munkavégzés, egy újfajta cél, egy-egy rendhagyóan megtartott tanóra bizonyosan felkelti az érdeklődést, ami erősíti a motiváltságot. Reméljük, a most szerzett emlékek a későbbiekben is kellemes élményként élnek majd emlékezetükben tovább, és jó érzéssel tekintenek majd vissza az itt töltött éveikre.
    A projekt elsődleges célja a digitális kompetencia fejlesztése. Természetesen az előírt tananyag elsajátítása sem maradhatott el. Ezen két szempont összekapcsolása jelentette az igazi kihívást a tanárok számára.
    Úgy gondolom, hogy a kitűzött célokat sikerült elérnünk. Tapasztalataink szerint az egész osztály aktívan részt vett a projektben. A tevékenyen munkából valamilyen szinten mindenki kivette a részét a közös feladat megvalósítása érdekében.

    Végezetül szeretnénk köszönetünket kifejezni a 10.b osztálynak az aktív közreműködésért, illetve az iskola minden dolgozójának, akik segítettek a projekt megvalósításában.

/ A projektet kidolgozta és az oldalt szerkesztette: Hepp Róbert /